Bấm vào hình để xem kích thước thật

Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2007

Ngày đăng:  04/07/2010

 
Lượt xem: 16234

 

Trần Thị Ngọc Anh* và Cs. 

 

TÓM TẮT

Mở đầu: Sự đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh là một vấn đề thời sự của y tế thế giới, cần thường xuyên giám sát mức độ kháng kháng sinh của các vi khuẩn này.

Mục tiêu: Khảo sát sự phân bố của các vi khuẩn gây bệnh thường gặp và sự đề kháng kháng sinh của chúng.

Phương pháp: Mô tả hồi cứu.

Kết quả: Trong năm 2007, phân lập được 2738  chủng vi khuẩn từ các mẫu bệnh phẩm. Các vi khuẩn thường gặp nhất là: 1. E.coli (14.6%), 2. K.pneumoniae (11.7%), 3. S.aureus (11.4%). 4. P.aeruginosae(5.1%),  5. S.pneumoniae (3.7%), 6. Enterococci (4%), 7. Acinetobacter (2.4%). E.coli đề kháng cao với SXT(79.95%), CXM(61.31%), CTX(51.4%), GM(47.5%), và nhạy tốt với IPM(99.5%), TZP(92.2%), NET(93.4%), TCC(77.2%).. Trong  311 chủng S.aureus , Methicilin- resistant S.aureus (MRSA) chiếm 33.5%. Enterococcus faecalis kháng Ampicillin 30,45, 5.5% kháng Vancomycin. Trong  320 chủng Klebsiella pneumonia, hầu hết (53% - 74%) thì đề kháng với CAZ(53.07%),  GM(63.58%), CTX(64.2%), CRO(65.26%), CXM(71.23%), SXT(73.97%), nhưng còn nhạy với IPM(99.34%). Hầu hết các chủng Pseudomonas aeruginosae thì nhạy cảm với TZP(98.04 %), CAZ(79.83%), AN(85%), CIP(89.42%), TCC(89.17%), IPM (89.34%)

Kết luận: Cần sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn để hạn chế sự kháng thuốc của vi khuẩn.

 

SUMMARY 

DRUG RESISTANCE OF COMMON PATHOGENOUS BACTERIA AT THE CHILDREN’S HOSPITAL NO. 2 IN 2007 

 

Background: Disease-causeing microbes that have become resistant to drug therapy are an emerging health issue .The surveillance of antibiotic resistance these agents is usually needed.

Purpose:To investigate distribution of common pathogenous bacteria and its antibiotic resistance.

Method: Retrospective descriptive

Results: In 2007, 2378 pathogenous bacteria wered isolated from clinical samples.All of them were tested sensitivity. seven  kinds of bacteria were 1.E.coli (14.6%), 2. K.pneumoniae (11.7%), 3.S.aureus (11.4%). 4.P.aeruginosa(5.1%),  5.S.pneumoniae (3.7%), 6.Enterococci (4%), 7.Acinetobacter (2.4%). E.coli strains were highly resistant to SXT(79.95%),CXM(61.31%),CTX(51.4%), GM(47.5%), and highly sensitive to IPM(99.5%), TZP(92.2%), NET(93.4%), TCC(77.2%), of 311  strains off S.aureus , methicilin- resistant S.aureus (MRSA) counts for 33.5% of Enterococcus faecalis were resistant to ampicillin 30,4%, 5.5% were resistant to vancomycin. Of 320 strains of Klebsiella pneumoniae. Most (53% -74%) were resistant to CAZ(53.07%),  GM(63.58%), CTX(64.2%), CRO(65.26%), CXM(71.23%), SXT(73.97%), but sensitive to IPM(99.34%). Most strains of Pseudomonas aeruginosa were senstive to TZP(98.04 %), CAZ(79.83%), AN(85%), CIP(89.42%), TCC(89.17%),  IPM (89.34%)

Conclusion: A reasonable antibiotic use is needed in treatment of infectious diseases to limit antibiotic resistance of pathogenous bacteria.

 

(*) : Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

Đăng bởi: BS Trần Thị Ngọc Anh

[Trở về]

Các tin khác