Bảng giá viện phí

Bảng giá viện phí năm 2024 02/05/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí năm 2024 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng Giá Vật Tư 02/05/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá vật tư y tế năm 2023 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng Giá Thuốc Năm 2024 15/02/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thuốc áp dụng tại BV.NĐ2 năm 2024 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng Giá Thuốc Vaccine Năm 2024 15/02/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccin áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá các loại tại phòng khám ngoài giờ 08/01/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá các loại tại phòng khám ngoài giờ (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá thu các loại tại phòng khám theo yêu cầu chất lượng cao 08/01/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thu các loại tại phòng khám theo yêu cầu chất lượng cao (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá tiền giường bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 08/01/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá tiền giường bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 áp dụng từ ngày 01/01/2024 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá khám bệnh 2024 08/01/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ năm 2024 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 26/12/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá BHYT khám chữa bệnh theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 áp dụng từ ngày 17/11/2023 (đính kèm)  

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá DVKT phòng khám Y học cổ truyền tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 26/12/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của phòng khám y học cổ truyền tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, áp dụng từ ngày 14/12/2023 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 áp dụng ngày 08/12/2023 26/12/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 áp dụng từ ngày 08/12/2023 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán

Bảng giá viện phí năm 2023 31/12/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí năm 2023 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá phẫu thuật trong ngày năm 2021 10/05/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá phẫu thuật trong ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 2 áp dụng từ ngày 10/05/2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn