Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 12/10/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 xây dựng Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"

Tác giả: Nguyễn Tâm

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời' năm 2020 02/10/2020

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động tại bệnh viện về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, Bệnh viện Nhi đồng 2 xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động tuầ...

Tác giả: Hân Nguyễn

Kế hoạch tổ chức các hoạt động 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời' năm 2018 05/10/2018

Thực hiện kế hoạch số 6226/KH-SYT ngày 28/9/2018 của Sở y tế tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2018. Bệnh viện Nhi đồng 2 xây dựng kế hoạch tổ chức các triển khai với chủ đề "Học tập suốt đời làm cho...

Tác giả: Hân Nguyễn